Eddy Lansink i Ozone Edge V8

Zobaczcie sami co potrafi nowy Edge V8.

W akcji Eddy Lansink na Edge V8, 7 i 11m